ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

zápis do 1. třídy


Důležité informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

1. TERMÍN

Den: 2. dubna a 3. dubna 2019

Čas: 14:00 – 17:00 hodin

2. VĚK DÍTĚTE – 6 let k 31. 8. 2019

 dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

3. VĚK DÍTĚTE – 5 let k 31. 8. 2019

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPS)
 dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + vyjádření odborného lékaře

4. ORGANIZACE ZÁPISU

 k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14.00 do 17.00 hodin
 předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz
 dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, ale budeme rádi, když jej přivedete
 s jedním pedagogem vyplní rodič tiskopisy a současně bude druhý pedagog 
pracovat s dítětem (formální a motivační část zápisu)


5. KRITÉRIA PŘIJETÍ

Pro školní rok 2018/2019 budou přijímány děti do naplnění jedné třídy o 27 žácích dle následujících kritérií. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým nejvyšším počtem bodů.

1.

Povinně přednostně budou přijaty děti ze spádové obce naší školy (Údlice, Přečáply), kde mají trvalé bydliště v den, kdy se dostaví k zápisu

10 bodů

2.

Dítě z nespádové obce, které má v době zápisu v naší škole v 1. – 8. ročníku sourozence*

3 body

3.

Dítě z nespádové obce, které navštěvuje v době zápisu Mateřskou školu v obci Údlice*

2 body

4.

Ostatní děti z nespádových obcí *

1 bod

* V případě rovnosti bodů budou přijatí uchazeči určeni losováním, a to v předem ručený den v 14:00 hodin v budově Základní školy Údlice, okres Chomutov.
Veřejné losování z registračních čísel, která budou dětem přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti zástupce obce a zástupce školské rady. Losování proběhne v den určený ředitelem školy, zákonní zástupci o něm budou informováni prostřednictvím webových stránek školy nejméně se sedmidenním předstihem. 
Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následující den na webových stránkách školy a úřední desce před školou. 

6. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
 Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte.
 Po příchodu do učebny vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplní Zápisní list dítěte.
 Předloží svůj průkaz totožnosti.
 Předloží rodný list dítěte.
 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat. 

7. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
 Motivační část je vedena hravou formou, při které pedagog orientačně posoudí školní zralost dítěte. 

8. INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
 Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o možnosti odkladu školní docházky.

9. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky: 
• pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně dospělé
• písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
• v době zápisu – v oficiálním určeném termínu

 Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží Žádost o odklad povinné školní docházky:
• pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
• písemně – vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Žádost o odklad základní školní docházky
• v době zápisu – v oficiálním určeném termínu

 Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 Zákonné zástupce doloží v den zápisu společně se Žádostí o odklad doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30.4. 2019.
 Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30.4. 2019 oba posudky.

 Nedoloží–li zákonný zástupce do 30.4. 2019 doporučující posudky nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31.5. 2019.

 Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení. 

 Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydá ředitel školy bezodkladně nebo po předložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
 Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

 Rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

 Pokud rodič vyžaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

 Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů.

11. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

 Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Údlice okres Chomutov a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústí nad Labem.

 Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

V Údlicích 28. listopadu 2018                                                           Mgr. Jiří Chloupek, ředitel školy


 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009