Metodik prevence

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: PaedDr. Soňa Valušková
Konzultace: dle domluvy
Telefon:  777 280 358 
Email: valuskova@zsudlice.cz
Škola nemůže suplovat funkci rodiny, ale učitelé mohou mnohé napravit. 
Pro neúspěšné děti je velmi důležité zažít ve škole i pocit úspěchu.

Cílem prevence na škole je předcházet začátkům užívání legálních i nelegálních drog (prvnímu užití) a problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou. Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence sociálně patologických jevů jsou: 
· zpracování Školní preventivní strategii ZŠ Údlice 
· zajištění spolupráce s odborníky (besedy, šetření ve třídách…) 
· zajištění stálých informací pro žáky (nástěnka, filmy, letáky, slovní informace…) 
· shromažďování materiálů ze školení k problematice návykových látek
· předávání informací o návykových látkách a rizicích jejich užívání učitelům, dětem a mladistvým 
· ovlivňování postojů a chování dětí v případech, že se skutečně setkají návykovými látkami
· monitorování sociálně patologických jevů na ZŠ Údlice