Modernizace a dovybavení učeben ZŠ Údlice

Projekt „Modernizace a dovybavení učeben ZŠ Údlice“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014561

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben (učebny dílen, počítačové učebny, učebny fyziky a chemie, učebny informatiky a multimediální učebny) zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Výstupem projektu jsou tyto modernizované učebny:

  • Učebna dílen,
  • Učebna fyziky a chemie, kabinet chemie,
  • Učebna informatiky,
  • Multimediální učebna.

Rozpočet projektu je 1 986 tis. Kč, z toho dotace činí 1 887 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 95% z Evropské unie, 0% ze státního rozpočtu ČR, 5% z rozpočtu žadatele.